क्रूसो सरफेस - 600 x 1200 मिमी (2 फीट x 4 फीट) - बुकमैच पोर्सिलेन टाइल्स मेनुफेक्टर