Infinity Shab - 1200 x 1200 mm (4 ft X 4 ft) - Pannain Pancelain Shab Lonofer