دال بی نهایت - 1200 x 2400 میلی متر (4 فوت x 8 فوت) منور صفحه چینی

1200 X 2400 MM (4 FT X 8 FT)