کاشی های صادراتی در سراسر جهان

بهترین صادر کننده کاشی های چینی در هند

CRUSO Surfaces Ceramica مرکز اعزام در حدود 125 مایل از بندر Mundra ، بزرگترین بندر هند واقع شده است. در اطراف مرتبط ، این بندر به طور مؤثر توسط خیابان در دسترس است ، و نزدیکی توپوگرافی آن و در دسترس بودن ساده کمترین تأخیر را برای حمل و نقل تضمین می کند. بندر Mundra توسط همه خطوط تحویل قابل توجه مکرر می شود. این سازگاری را در انتخاب خطوطی که می تواند برای ارسال محموله ها در سراسر جهان و بدون هیچ گونه موانعی مانند برنامه استفاده شود ، می دهد.

حضور جهانی

تجارت ما ماموریت است رضایت مشتری.

7

قاره ها

193

کشورها

4896

درگاه

20

خط حمل و نقل عمده

فنی مشخصات

کاشی جزئیات بسته بندی صادرات

لیست کشورهایی که ما کاشی ها را صادر می کنیم

Bahrain
Brazil
Costa
Germany
Ireland
Israel
Italy
Mexico
Poland
Rica
Italy
Spain
Taiwan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Vietnam