دال بی نهایت - 1200 x 2400 میلی متر (4 فوت x 8 فوت) - منور منو اسلب چینی جلا شده