بهترین ماشین حساب یا برآوردگر کاشی

تخمین کاشی های کامل را دریافت کنید

محاسبه جعبه کاشی

پا
پا

تخمین کاشی

مربع مگس مربع فوت

این ممکن است براساس نیاز واقعی شما متفاوت باشد.
این فقط محاسبه است.

x ft

y ft

نکات

  • ابعاد طول و عرض در پا است.
  • 1 فوت = 0.3048 متر
  • 1 متر = 3.28084 پا