بهترین ماشین حساب یا برآوردگر کاشی

تخمین کاشی های کامل را دریافت کنید

محاسبه جعبه کاشی

پا
پا

تخمین کاشی

sq مگس sq فوت

این ممکن است بر اساس نیاز واقعی شما متفاوت باشد.
این تنها محاسبه تقریبا.

x ft

y ft

نکات

  • ابعاد طول و عرض در پا قرار دارد.
  • 1 فوت = 0.3048 متر
  • 1 متر = 3.28084 فوت