Bề mặt Cruso - 600 x 1200 mm (2 ft x 4 ft) - Kết thúc Menufecturer Gạch sứ đối sánh