سطوح Cruso - 600 x 1200 میلی متر (2 فوت x 4 فوت) - کاشی های پرسلن منو منوطور کننده مسابقه پایان