Slab Infinity - 1200 x 2400 mm (4 ft x 8 ft) - Menufecturer tấm sứ bóng có độ bóng cao