Slab Infinity - 1200 x 2400 mm (4 ft x 8 ft) - Người men Silk sứ Slab