Slab Infinity - 800 x 1600 mm (2,6 ft x 5,2 ft) - Máy làm men tấm sứ bóng có độ bóng cao