سطوح Cruso - 800 800 800 میلی متر (2.6 فوت x 2.6 فوت) - کاشی های چینی مت روستایی منوی منور