Slab Infinity - 1200 x 1200 mm (4 ft x 4 ft) - Menufecturer tấm sứ bóng có độ bóng cao