دال بی نهایت - 1200 x 1200 میلی متر (4 فوت x 4 فوت) - منور منوی چینی براق بالا