اسلب بی نهایت - 800 x 1600 میلی متر (2.6 فوت x 5.2 فوت) - پایان مسابقه منور صفحه پرسلن

INFINITY SLAB - 800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT) - End Match

به زودی مجموعه طراحی های جدید و منحصر به فرد ایتالیایی.
برای اطلاعات بیشتر تنظیم کنید.