دال بی نهایت - 800 x 1600 میلی متر (2.6 فوت x 5.2 فوت) - منور منوی چینی براق فوق العاده بالا